Nyheter

I fremtiden vil de offentlige myndigheter stå overfor en stor utfordring når det kommer til å dekke alle de eldre sitt behov for pleie og omsorg. Det vil således trolig bli et større behov for private tjenester, markedet vil øke betydelig.

I Norge i dag finnes det noen få private selskaper som tilbyr helse- og omsorgstjenester noenlunde tilsvarende de tjenester Senior Norge AS vil tilbyr.

Etterspørselen etter slike tjenester som Senior Norge skal tilby antas å øke sterkt i årene som kommer fordi antall eldre blir atskillig flere enn tidligere og de eldre vil også ha økonomiske ressurser til å betale for tjenester. Dette sammen med at det offentlige vil ha sterkt press på sine tilbud vil medføre at en ledende tilbyder vil kunne ha nødvendig vekst og fortjeneste i mange år fremover.

Untitled

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close